Kako se molarni volumen plina mijenja kako temperatura raste? Postoji li razlika između volumena i molarnog volumena?


Odgovor 1:

Molarni volumen plina naveden je 22,4 litre pri STP - standardnoj temperaturi i tlaku. To pretpostavlja temperaturu od 20 ° C i tlak od 760 mm Hg.

Ako povećate temperaturu ili smanjite tlak, doći će do pozitivne promjene volumena.

Razlika između pojmova "volumen" i "molarni volumen" jednostavno je u tome što je molarni volumen precizna količina, molekulska masa, plina. To je 2 g vodika (H₂); 32 g kisika (O₂); 44 g (CO₂)


Odgovor 2:

Pa, što kaže jednadžba Ideal Gasa?

PV=nRTPV=nRT

AndthusthemolarvolumeVARIESINVERSELYwithpressureatconstanttemperature.Andthisisarestatementofanoldempiricalgaslaw,i.e.theBoyleMarriotlaw,i.e.Pk1V.Where[math]k[/math]issomeconstantofproportionalityAnd thus the molar volume VARIES INVERSELY with pressure at constant temperature. And this is a restatement of an old empirical gas law, i.e. the Boyle-Marriot law, i.e. P \equiv k\dfrac{1}{V}. Where [math]k[/math] is some constant of proportionality…

A molarni volumen je volumen koji neki plin zauzima u nekim standardnim uvjetima ... dok je volumen jednostavno volumen zauzet danoj količini plina, koji bi, naravno, trebao biti proporcionalan molarnom volumenu. Zašto?