Koja je razlika kartezijanske i parametrijske jednadžbe?


Odgovor 1:

Pretpostavimo da je kamen bačen u zrak, a njegove x i y koordinate mogu se izračunati u bilo kojem trenutku t sekunde koristeći:

Graf ima osi x i y i čini se da je dodatna varijabla koja se ne spominje na grafu.

Ovo je kartezijanska jednadžba ekvivalentna navedenom paru Parametrijskih jednadžbi.


Odgovor 2:

U kartezijanskoj jednadžbi predstavljate krivulju kao izravni odnos između x, y koordinata. Na primjer, y

=x2 = x^2

,

Parametrijska jednadžba je jednadžba u kojoj su dvije koordinate predstavljene u obliku druge varijable koja se naziva parametar. Za gore spomenuti primjer, jednostavno biste ga mogli predstaviti kao

x=tx=t

i

y=t2.y=t^2.

Uzeo sam primjer dvije dimenzije. Primjeri za tri dimenzije su slični.