Koja je razlika između magnetskog momenta i magnetskog dipola?


Odgovor 1:

Mostoftheforcefieldslikegravity,electricfieldormagneticfieldhaveasourcedistributionlikemass,chargeandcurrentsrespectivelythatgivesrisetothefield.Thepotentialofsuchfieldsdecreaseslike1rasonegoesawayfromanidealizedinfinitesimalsource.Most of the force fields like gravity, electric field or magnetic field have a source distribution like mass, charge and currents respectively that gives rise to the field. The potential of such fields decreases like \frac{1}{r} as one goes away from an idealized infinitesimal source.

1r \frac{1}{r}

Monopole:Thegravitationalpotentialofaplanet,farawayfromtheplanetcanbethoughtofasthatofapointmass,thispotentialthatfallsofflike1r,isknownasamonopolepotential.Monopole: The gravitational potential of a planet, far away from the planet can be thought of as that of a point mass, this potential that falls off like \frac{1}{r} , is known as a monopole potential.

Dipole:Whentherearetwoequalandoppositeelectricchargesclosetogether,atafarawaypointtheeffectofthenetchargeisnegligiblesothemonopoletermofthischargedistributioniszero.Theelectricpotentialofsuchachargedistributionissaidtobewellapproximatedbyadipoletermwholepotentialhasdistancedependenceof1r2Dipole: When there are two equal and opposite electric charges close together, at a far away point the effect of the net charge is negligible so the monopole term of this charge distribution is zero. The electric potential of such a charge distribution is said to be well approximated by a dipole term whole potential has distance dependence of \frac{1}{r^2}

Multipoles:Forarealisticsourcedistributions,thefarfieldpotentialcanbeexpandedtohavetermsofallpossiblepowers1rl,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof[math]1r3[/math]andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment.Multipoles: For a realistic source distributions, the far field potential can be expanded to have terms of all possible powers \frac{1}{r^l} , each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of [math] \frac{1}{r^3} [/math] and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

1r \frac{1}{r}

Sonowcomingbacktoyourquestion,foranyrealcurrentdistribution,themagneticpotentialfarawayfromthecurrentshasnumberofmultipoleterms(otherthanthemonopoleterm,whichisalwayszeroforthemagneticfield).Howeverwhenthecurrentisjustcontainedinoneclosedloopthenthedipoletermisthedominentone.Hencemagneticfieldstrengthsareoftenmeasuredintermsoftheirdipolemoments.Howeverdonotethateverymultipoletermcorrespondsonlytoanidealisedsourcedistribution.Theidealisedcurrentloopwithareaaandcurrent[math]I[/math]issaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole.So now coming back to your question, for any real current distribution, the magnetic potential far away from the currents has number of multipole terms (other than the monopole term, which is always zero for the magnetic field). However when the current is just contained in one closed loop then the dipole term is the dominent one. Hence magnetic field strengths are often measured in terms of their dipole moments. However do note that every multipole term corresponds only to an idealised source distribution. The idealised current loop with area a and current [math] I [/math] is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Dipol: Kada su dva jednaka i nasuprotna električna naboja blizu, učinak neto naboja je na dalekoj točki zanemariv, tako da je monopolni termin distribucije naboja nula. Kaže se da je električni potencijal takve raspodjele naboja dobro aproksimiran dipolnim pojmom, a cijeli potencijal ovisi o udaljenosti

1r2 \frac{1}{r^2}

Multipoli: Za realne raspodjele izvora, potencijal dalekog polja se može proširiti na uvjete svih mogućih ovlasti

1rl \frac{1}{r^l}

,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof1r3andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment., each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of \frac{1}{r^3} and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

Ref: Multipole momenti - USU fizika

Dakle, vraćajući se vašem pitanju, za bilo kakvu stvarnu raspodjelu struje, magnetski potencijal daleko od struja ima mnoštvo višepolnih pojmova (osim monopolskog izraza, koji je za magnetsko polje uvijek nula). Međutim, kada se struja samo nalazi u jednoj zatvorenoj petlji, tada je dipolni dominantni. Otuda se jakosti magnetskog polja često mjere u odnosu na njihove dipolske momente. Međutim, imajte na umu da svaki višepolni izraz odgovara samo idealiziranoj distribuciji izvora. Idealizirana strujna petlja s područjem

a a

andcurrentIissaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole. and current I is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Sjećam se da ta definicija magnetskog dipola, koju koristi većina standardnih udžbenika, negdje nailazi na tehničke poteškoće, ali ne sjećam se gdje je točno problem.


Odgovor 2:

Fizika i električne energije i magnetike temelji se na načinu na koji koristimo ta svojstva u našim tehnologijama. Kombinirani su i kalibrirani u elektromagnetski spektar, ali ovo je vrlo ograničen dio beskonačne veličine elektromagnetskih vibracija. Ljudska svijest ima beskonačan potencijal unutar elektromagnetskog djelovanja svemira, ali pri vibracijama daleko suptilnijim od našeg sirovog EM spektra.

Fizika ne može percipirati magnetiku kao temeljnu za životnu silu svemira. Magnetski stupovi planete Zemlje su se preuredili 2003. godine kako bi se pripremili za novu magnetsku prilagodbu unutar ljudske DNK koja je započela 2012. godine.

Najbolje što mogu osjetiti kad se igraju željeznim magnetima je to da postoji privlačna sila koja se čini da se temelji na obrnutom zakonu, tako da konačno privlačenje postaje vezivanje. Osjećanje odbojnosti djeluje prema zakonu kvadrata i nikad se ne može vezati. Između ove dvije sile postoji monopolni trenutak koji nema definiciju zdravog razuma. Unutar središta čvrstog, ravnog okruglog magneta nalazi se malo područje gdje se događa odbojnost tako da će dva magneta koja su međusobno povezana kad se pomiču preko ove točke razdvojiti. [pogledajte eksperiment s magnetnim čovjekom na YouTubeu]

Magnetski dipol je naše razumijevanje sjevera i juga ili pozitivno i negativno. Ova vrsta razmišljanja razlikuje se od pola koje privlače jedni druge. U tome postoji paradoks poput materijala poput željeza koji se zajedno povezuju u magnetskoj privlačnosti.

U svijetu svijesti dopisivanje se događa po tonovima osjećaja. Oni putuju na jedinicama emocionalne energije [EE-ove] koje se razlikuju u veličini kao "privlači se poput" koji se kreću u prostoru, a ne iako. Magnetičnost 'može se promatrati kao ljepota i šarm žene koja privlači mušku snagu i vitalnost u nju. Muška želja je da se useli u nju i da mu da energiju. Veza trenutka formira novi život, a muška muka slabi i povlači se.

Razlika između dipola koji je osi magneta sjever / jug i magnetskog momenta je relativna u gustoći materije. U slučaju željeznog magneta, to bi bio trenutak kada se dva magneta sjedine.