Kakva je razlika između postotka kvartila i medijana?


Odgovor 1:

Percentili su 99 bodova koji dijele bilo koji skup podataka ili distribuciju na 100 jednakih dijelova. Označeni su kao P1, P2,… P99. Dakle, 1% opažanja, 2% opažanja,… .99% opažanja manje je ili jednako P1, P2,… P99.

Kvartili Q1, Q2, Q3 su 3 točke koje raspodjelu dijele na 4 jednaka dijela. Prema tome, 25%, 50% i 75% promatranja manje su ili jednake Q1, Q2 i Q3. Može se vidjeti da je prvi kvartil isti kao i 25. pertiletil, drugi kvartil isti je kao 50. postotak, dok je treći kvartil isti kao 75. postotak.

Medijan s druge strane dijeli raspodjelu na dva jednaka dijela. Stoga se podudara s Q2 i P50.

Može se primijetiti da su postotci, srednji i kvartili pozicijske mjere. Medijan, posebno, također je mjera lokacije i koristi se umjesto aritmetičke srednje vrijednosti kada postoje ekstremne vrijednosti u podacima ili u slučaju otvorenih klasa.